mandag 21. september 2015

Bakgrunn

Motkulturen slo inn i Norge på slutten av sekstitallet som følge av hippiebevegelsen fra USA. Størst oppslutning fikk den på syttitallet, samtidig med ungdomsopprør og ulike alternative bevegelser som protest mot det etablerte samfunnet. Det var mye et ungdomsopprør mot voksensamfunnets strenge normer, og ga seg uttrykk i musikk, litteratur, spirituelle former mm.
Som et resultat av formalistiske krav til publisering gjennom de etablerte mediene (presse, bøker, musikk) fant de nye kulturuttrykkene alternative publiseringsformer, som f eks undergrunnspressen. Dette var papirpubliserte tegneserier, magasin, fanziner osv som ble trykt opp utenom vanlige trykkeri og distribuert via alternative nettverk.
Arbeidet ble båret fram med stor entusiasme og idealisme, og det var en rik utveksling av tanker og meninger mellom folkene som var del av nettverkene. Ulike nettverk ble dannet med forskjellige tema i sentrum; anarkist, øko, alternativ, tegneserier, science fiction osv og fikk sine egne publikasjoner (fanziner).
Kommunikasjonen skjedde på møter, i foreninger og uformelle sammenhenger osv, men også i stor grad gjennom egenpubliserte magasin av varierende kvalitet og utbredelse. Leserne bidro i stor grad med stoff som debattinnlegg, noveller, tegneserier... og det var alltid stor respons fra leserne. Det var et flatt hierarkisk system, der ingen skulle dirigere og sile de enkelte bidragene. Alle var like berettiget til å gi uttrykk for sine hjertesaker. Redaktørene utvekslet gratis publikasjonene.
Lite av dette er blitt dokumentert for ettertiden. Datidens bøker og magasin fra de etablerte forlagene er bevart, men mye av publikasjonene fra undergrunnspressen er ikke lenger like tilgjengelig. Målet med prosjektet er å hente fram og digitalisere dette materialet, og gjennom intervju og samtaler med sentrale personer som deltok, få fram et bilde av hvordan mennesker og miljø fungerte i disse nettverkene. Ikke minst ønsker vi å trekke sammenligninger med dagens kulturuttrykk med en helt annen teknologi til rådighet, der "alle" kan publisere sine saker gjennom sosiale medier, egenpublisering på nettet, blogger mm. Hva er motkultur i dag i forhold til disse uttrykkene?
Intervjuene vil bli minst mulig redigert, da de skal fungere som dokumentasjon for ettertiden uten redigering.
En overordnet vinkling vil være ytringsfrihet, hvordan behovet for frihet og mulighet til å gi uttrykk for egne meninger og kulturytringer fant sted i et samfunn uten elektroniske medier og med strenge krav til publisering gjennom det nåløyet som etablerte publiseringssystem representerte.
Noen vil sammenligne disse med de såkalte samidaz publikasjonene fra Østeuropa i kommunisttiden.
Materialet vil bli publisert på nettstedet Memoar.no, som er osv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar